Process

Manages Process

12
آگوست

ملاقات و قراداد

ما در ملاقات‌ها با خواسته های کارفرما ،پروژه و سایت اشنا شده و به این ترتیب میتوانیم پس از عقد قرارداد وارد مراحل بعد معماری شویم وممکن است این...

Read More
12
آگوست

ایده پردازی

شاید در نظر بسیاری از کارفرمایان این مرحله موضوع خاصی به نظر نیاید اما باید توجه داشت که این مرحله مهم ترین،حساس ترین و زمان بر ترین قسمت کار...

Read More
12
آگوست

طراحی و خلق

مرحله ساخت و اجرا پس از طراحی کامل صورت می پذیرد واین مرحله با توافق کارفرما و عقد قرارداد مجزا صورت می گیرد.تجربه سالهایی که طراحی انجام داده ام...

Read More
12
آگوست

ساخت و اجرا

مرحله ساخت و اجرا پس از طراحی کامل صورت می پذیرد واین مرحله با توافق کارفرما و عقد قرارداد مجزا صورت می گیرد.تجربه سالهایی که طراحی انجام داده ام...

Read More