ساخت و اجرا

مرحله ساخت و اجرا پس از طراحی کامل صورت می پذیرد واین مرحله با توافق کارفرما و عقد قرارداد مجزا صورت می گیرد.تجربه سالهایی که طراحی انجام داده ام این بوده است که بیشتر طراحی ها حاقل با نظارت مستقیم تیم کارشیو که همان تیم طراحی بوده است همراه بوده است.