ایده پردازی

شاید در نظر بسیاری از کارفرمایان این مرحله موضوع خاصی به نظر نیاید اما باید توجه داشت که این مرحله مهم ترین،حساس ترین و زمان بر ترین قسمت کار می باشد و تمامی مراحل بعدی کار تا پایان پروژه و به طبع آن مراحل پساساخت پروژه نیز در گرو این مرحله می باشد.