ملاقات و قراداد

ما در ملاقات‌ها با خواسته های کارفرما ،پروژه و سایت اشنا شده و به این ترتیب میتوانیم پس از عقد قرارداد وارد مراحل بعد معماری شویم وممکن است این مرحله چند جلسه به طول انجامد